Arvioinnit

Arviointi tuottaa käytännönläheistä ja hyödynnettävää tietoa osoitta-
malla aikaansaadut tulokset, vaiku-
tukset ja kehittämiskohteet sekä tekemällä toiminnasta läpinäkyvää.

› Arviointipalvelut

Kehittäminen

Kehittämistoiminta tukee hyvinvointi-
palveluiden rakenteiden vahvista-
mista ja edistää asiakkaiden toimin-
takykyä yhteiskunnan ja kuntien haastavissa muutosprosesseissa.

› Kehittämispalvelut

Tutkimus ja selvitys

Tutkimukset ja selvitykset tuottavat toiminnan ennakointiin, suunnitteluun, toimeenpanoon ja siten laadun parantamiseen tarvittavaa tietoa.

› Tutkimus- ja selvityspalvelut